top of page
eu.jpg
plan.jpg
Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на краен получател АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО - СМОЛЯН ООД с предмет Доставка на Струг с Цифрово Програмно Управление с 4-оси - 1 бр.
 
 
Срок за подаване на оферти: 08.09.2023 г. – 15.09.2023 г.
 
Документите са кандидатстване може да откриете на следния линк:

      https://dox.abv.bg/download?id=102e9351f7
“АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО – СМОЛЯН” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа BG-RRP-3.004-0774-C01 за проект „Технологична модернизация в предприятието“ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.
Проектът е финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез МВУ в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и е на обща стойност от 320 000.00 лв., от които 160 000.00 лв. европейско финансиране с продължителност 12 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига чрез предоставените безвъзмездни средства на МСП.
unnamed.png
opik-logo-share.jpg
Проект: BG16RFOP002-2.040-0196-С01 “За по-добър производствен капацитет и конкурентоспособност в "Автоматизация на Дискретното Производство - Смолян" ООД “
На 10.12.2020 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на "Автоматизация на Дискретното Производство - Смолян" ООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0196 „За по-добър производствен капацитет и конкурентоспособност в "Автоматизация на Дискретното Производство - Смолян" ООД”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Основната цел на проектното предложение е повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.
 
Специфичните цели са:
- подобряване на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция;
- оптимизиране на производствения процес и постигане на по-висока производителност;
- намаляване на производствените разходи и подобряване на предлаганите продукти;
- автоматизиране на голяма част от сегашните ръчни работи;
- навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина;
- намаляване на себестойността на продукцията, без това да влошава потребителските им свойства.
 
Целите ще се постигнат чрез доставка на:
- CNC вертикален обработващ център - 1 бр.
 
Производителността на фирмата ще се повиши, а новото оборудване позволява да се работи с по-голяма точност и намалява риска от човешки грешки на операторите, така компанията ще продължи да поддържа високо ниво на качество и ще увеличи асортимента си от произвеждани продукти.
Увеличената производителност увеличава и капацитета на работа, което води до изпълнение на по-големи поръчки включително и поемане на поръчки от международни клиенти. Респективно ще се повиши пазарният дял и дружеството ще продължи да поддържа високото ниво на качество при предоставяне на услуги.
 
Основната и специфичните цели на настоящото проектно предложение способстват за постигането на главната цел на процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия", Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП" - повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия.
Срок на договора: 12 месеца
Стойност на договора: 370 000.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 259 000.00лв.
bottom of page